Oбщо: 0,00 лв.
Oбщо: 0,00 лв.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

ЧЛЕН I: АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Купувачът има право да анулира поръчката, без да посочва причина, не по-късно от 14 дни от получаването на стоката.

Ако в тези случаи поръчката е била платена от Купувача, Продавачът се задължава да върне получената сума обратно по сметката на Купувача, не по-късно от 14 дни след като Продавачът получи обратно стоката и установи, че е върната, съобразно общите условия на Продавача.

Продавачът си запазва правото да анулира поръчката на Купувача или част от нея в следните случаи:

 1. ако стоките вече не се произвеждат
 2. ако стоката в момента не е налична и Продавачът не може да гарантира, че тя ще бъде налична отново в близко бъдеще 
 3. ако поради технически причини в системата е създадена поръчка за неналична стока
 4. ако поръчката не може да бъде потвърдена поради неправилни данни за контакт на Купувача

В случай че възникне някоя от ситуациите, изброени в точка а, б, в, Продавачът е длъжен незабавно да се свърже с Купувача и да предложи по-нататъшни действия за разрешаване на проблема.

Купувачът може да не е съгласен с предложените алтернативни решения и може да се откаже от договора.

ЧЛЕН II: ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Купувачът може да се откаже от договора в рамките на 14 дни от получаването на стоката, дори и без да посочва причина.

За да се възползвате от 14 дневния срок за връщане е необходимо да се спазят някой основни правила:

• Стоките са пълна окомплектовка с придружаващата ги документация за покупка и при условията по чл. 55 (здрава стока) от Закона за защита на потребителите.

• При положение, че потребителят не е запазил оригиналната опаковка следва да опакова стоката за транспортиране, с цел запазването й. Препоръчително е опаковането да е съобразено с теглото и съдържанието на стоката. Всеки пакет следва да бъде сигурно запечатан и подсилен по ръбовете. За надеждна опаковка практиката налага използването на поне 2 различни компонента (велпапе/ картон, аеропласт, найлон, стреч фолио и/или тиксо), тъй като риска от погиване/нараняване на стоката е за сметка на потребителя до приемането й в склад на /от Служител на/ Продавача.

• Наранени изделия не подлежат на връщане.

• Заплатени суми за допълнителни услуги (цена за доставка) не се възстановяват.

• При отказ от договора потребителят е длъжен да поеме преките разходи по връщането на стоката (основание чл.55 ал.2 ЗЗП).

• Търговецът при наличието на хипотезата на т.5 от чл.57 ЗЗП , а именно „за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето“ си запазва правото да не удовлетворява искането на потребителя за отказ по чл.50-56 ЗЗП.

Продавачът се задължава да върне на Купувача сумата за изплащане на стоките без неоправдано забавяне, не по-късно от 14 дни от датата на връчване на уведомлението за отказ от договора.

Продавачът не е длъжен да върне плащането на потребителя преди стоката да му бъде доставена или докато потребителят не докаже, че стоката е върната на Продавача. 

Разходите, свързани с връщането на стоките на Продавача, се поемат от Купувача.

Замяна на стоки за нови

Купувачът има право да поиска замяна на стоки в рамките на 14 дни от доставката. Продавачът се задължава

 1. да предостави на Купувача стоките в съответствие с изискванията на Купувача
 2. да възстанови платената сума от Купувача, ако Продавачът не е в състояние да предостави стоките

Срокът за доставка на заместващи стоки е същият като при поръчка на нови стоки.

При отказ от договора, дори и в случай на замяна на стоки с нови, стоките трябва да отговарят на следните критерии:

 1. стоките трябва да бъдат изпратени с фактура
 2. стоката трябва да има всички етикети, с които е била доставена
 3. стоката трябва да е в оригиналната си и неповредена опаковка
 4. стоката не трябва да бъде носена, прана, гладена
 5. стоките не трябва да показват признаци на износване извън тестването
 6. за да опростим процеса, ви молим да попълните този ФОРМУЛЯР. Формуляр за връщане на продукт може да изтеглите от ТУК.

Продавачът няма да приеме пратката от Купувача, ако той я е изпратил с наложен платеж.

АДРЕС ЗА ВРЪЩАНЕ

Продавачът ще посочи начин и адрес за връщане, съобразявайки се с фактите за всеки конкретен случай. 

ЧЛЕН III: РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКИТЕ

1. С изпращането на поръчката до Продавача, Купувачът потвърждава и признава, че е напълно запознат с Политиката за рекламации на Купувача и е съгласен с условията на поръчката. С изпращането на електронната поръчка до Продавача Процедурата за рекламации става задължителна за Купувача. Процедурата за рекламации е публично достъпна на https://grandmall.bg/.

2. Проверка на стоките при получаването им

При получаването на стоките се препоръчва Купувачът да провери целостта на опаковката, в която са опаковани доставените стоки. Ако при получаването на стоките се установи, че опаковката не е в добро състояние, Купувачът има възможност да напише протокол за установените повреди директно на място със служител на куриерската фирма, доставила стоките. Същевременно Купувачът следва незабавно да уведоми Продавача за този факт.

Пратка, покрита със защитната лента на Продавача, се счита за неповредена, неотворена и оригинална. Ако защитната лента на Продавача е повредена при приемането на стоката или ако при приемането на стоката Купувачът открие допълнителни повреди по опаковката или неразрешено отваряне на пратката, той/тя не е длъжен да приеме такава пратка. Въпреки това той/тя трябва да състави протокол със служител на куриерската фирма на място, в който да посочи причината, поради която пратката не е била приета.

Ако Купувачът приеме стоката и едва впоследствие установи, че стоката е непълна или повредена по друг начин при транспортирането, като тази повреда не е била видима върху външната опаковка на стоката или защитната лента на Продавача, Купувачът има право да подаде жалба до Продавача. 

Купувачите могат да подадат жалба на адрес:

България,

гр. София 1336,

ж.к. Люлин,

бл. 312, вх. В, ет. 3, ап. 56

ЛОТАНИ ЕООД

При предявяване на рекламация Купувачът не може да изисква от Продавача незабавно решаване на рекламацията, която ще бъде разгледана от отдела за рекламации на Продавача в законоустановения срок и в съответствие с настоящите Правила за рекламации,

3. Препоръчваме Купувачът да попълни ФОРМУЛЯР ЗА РЕКЛАМАЦИИ, който е достъпен на https://grandmall.bg/.В този формуляр трябва да се предостави следната информация:

a) Идентификация на купувача, т.е. фирмено наименование/име и фамилия,

б) Номер на електронната поръчка,

в) Описание на дефектите на стоките

г) Име и номер на банковата сметка на Купувача, име и код на банката, в която се води сметката.

д) Дата

е) Подпис на купувача, ако изпращате попълнения формуляр по електронна поща.

В случай на грешен или непълен формуляр или ако формулярът за рекламация не е придружен от фактура, Продавачът ще покани Купувача да попълни/поправи липсващите/неправилните данни или да приложи липсващите документи.

В случай че Купувачът не отговори на електронната поща или телефонното обаждане от страна на Продавача, Продавачът си запазва правото да не продължи разглеждането на рекламацията и стоките ще бъдат върнати на Купувача за негова сметка на адреса, посочен във формуляра.

В случай че Купувачът не изпрати стоките, за които се отнася рекламацията, заедно с формуляра за рекламация и фактурата, Продавачът има право да не продължи процедурата по рекламация до момента на доставка на стоките, за които се отнася рекламацията. Ако дори след многократни искания от страна на Продавача, Купувачът не достави стоките, предназначени за рекламация, това означава, че Купувачът не възнамерява да прави рекламация на стоките.

4. Гаранционни условия и гаранционен срок

Гаранционният срок за доставените стоки е 24 месеца и започва да тече от датата, на която стоките са предадени на Купувача. Рекламацията трябва да бъде направена от Купувача преди изтичането на гаранционния срок. Изтичането на този срок прекратява правото на Купувача да предяви рекламация.

При рекламация могат да се предявяват само стоки, които са закупени от Продавача и които са платени. Във формуляра купувачът следва да опише възможно най-точно причините за рекламацията, т.е. дефектите на стоката, за които се предявява рекламация на поръчаната стока.

За дефект на стоката не се счита дефект, възникнал през гаранционния срок в резултат на износване на стоката, неправилна употреба, неадекватно или неподходящо третиране, в резултат на естествени промени в материалите, от които е изработена стоката, в резултат на повреда, причинена от купувача или трето лице, или в резултат на друга неправилна употреба от купувача или трето лице.

Фактурата(доказателство за закупуване на стоките) е част от всяка доставена стока. Фактурата служи като гаранционен документ. Купувачът е длъжен винаги да прилага фактура към попълнения формуляр. Неприлагането на фактурата прекратява правото на Купувача да подаде жалба. Купувачът няма право да подава жалба дори в случай на дефекти, за които е знаел или е бил информиран от Продавача в момента на подаване на поръчката.

Продавачът е длъжен да приеме и разгледа всяка рекламация, ако условията за предявяване на рекламация са изпълнени от Купувача. 

Продавачът може да прекрати процедурата по рекламация по един от следните начини:

 1. поправи и върне рекламираната стока на Купувача,
 2. замени дефектните стоки с нови,
 3. възстанови покупната цена на Купувача,
 4. плати на Купувача разумна отстъпка от цената на стоките,
 5. отхвърли рекламацията на Купувача.

Начинът на разглеждане на рекламациите се определя от Продавача след споразумение с Купувача. Процедурата по разглеждане на жалби не може да продължава повече от 30 дни. В противен случай Купувачът има право да поиска същата стока или право да се откаже от договора и да поиска възстановяване на платената покупна цена. 

Продавачът информира Купувача за резултата от процедурата по рекламация, като изпрати електронно съобщение на електронния адрес на Купувача.

5. Заключителни разпоредби

Продавачът си запазва правото да допълва и/или променя процедурата за рекламация по всяко време.

Допълненията и/или измененията на настоящия Правилник за рекламации влизат в сила от датата на публикуването им на https://grandmall.bg/.